SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Nábrežie J. Kalinčiaka 1
97101 Prievidza
IČO: 00158577

Informácie o inštitúcii SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919, kedy mala názov Učňovská škola pokračovacia a do dnešného dňa prešla mnohými zmenami, názvami i štruktúrou. Strategickým zámerom školy je vybudovať školu ako silné vzdelávacie centrum pre potreby regionálneho cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a služieb. Dnes ju možno charakterizovať ako jednu z najväčších škôl nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci Slovenska.

Je veľkou školou nielen počtom žiakov - takmer 1500 v 19 študijných a učebných odboroch v štyroch formách štúdia, ale aj počtom objektov, pracovísk, svojimi cieľmi, ambíciami, úlohami, pestrosťou študentského života i ekonomicko-hospodárskym dianím.

 

Možnosti štúdia


   Plán pre prijímacie konanie na školský rok 2012/2013

   Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 – talentová skúška


Na našej škole sa dá študovať v troch formách štúdia:

1. denná forma štúdia - určená pre absolventov základných škôl, štúdium trvá 3 - 5 rokov, končí záverečnou, resp. maturitnou skúškou
odbory - 5-ročné štúdium: hotelová akadémia
odbory - 4-ročné štúdium: obchodný pracovník, pracovník marketingu, obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu, odevný dizajn, kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník - vizážista, kuchár, čašník, servírka, záhradníctvo - sadovníctvo a krajinárska tvorba
odbory - 3-ročné štúdium: aranžér, kaderník, cukrár, hostinský, kuchár, mäsiar, záhradník, viazač - aranžér kvetín
denné nadstavbové štúdium - štúdium trvá 2 roky, je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov, končí maturitnou skúškou
odbory: vlasová kozmetika,
spoločné stravovanie
2. externá diaľková forma štúdia - trvá 3 roky, je určená pre absolventov 3-ročných učebných odborov, končí maturitnou skúškou a je organizovaná spravidla raz týždenne v rozsahu 6 konzultačných hodín.
odbor:   prevádzka obchodu - vnútorný obchod,
spoločné stravovanie
3. štúdium jednotlivých predmetov - zrušené od šk. roku 2012/2013
- štúdium je určené pre tých, ktorí majú záujem o zvýšenie kvalifikácie vykonaním záverečnej alebo maturitnej skúšky. Ide o samostatné štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, z ktorých vykonávajú skúšky v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Informácie na stiahnutie (verzia pre tlač) tu.


Štúdium jednotlivých predmetov sa uskutočňuje podľa § 40 Štúdium jednotlivých predmetov zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení platnom k 1. septembru 2008.

•  Podľa uvedeného zákona žiaci alebo iné fyzické osoby získavajú vedomosti samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré môžu preukázať vykonaním skúšky; študujú na základe vypracovaného študijného plánu;

•  skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia;

•  na skúšku z predmetu sa môže uchádzač prihlásiť, ak preukáže, že získal nižšie stredné vzdelanie (základná škola) a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať;

•  pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Riaditeľ strednej školy rozhodne o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov najneskôr do troch týždňov od doručenia žiadosti; súčasne určí termín vykonania skúšky, ktorá sa musí vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po doručení žiadosti.

•  skúška sa koná pred komisiou ako komisionálna skúška podľa § 57 Komisionálne skúšky v základných a stredných školách zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon);

•  o úspešnej skúške vydá škola vysvedčenie;

•  podľa charakteru vyučovacieho predmetu a podľa školského vzdelávacieho programu môže byť súčasťou skúšky aj písomná alebo praktická skúška;

•  štúdiom jednotlivých predmetov sa môžu žiaci alebo iné fyzické osoby pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky;

•  na vykonanie maturitnej skúšky sa uchádzač prihlasuje najneskôr do 30. septembra v príslušnom školskom roku;

•  na vykonanie záverečnej skúšky v riadnom termíne musí uchádzač ukončiť lasifikáciu vo všetkých predmetoch do 30. mája príslušného školského roka. V prípade, že si klasifikáciu ukončí do konca júna, záverečnú skúšku bude vykonávať v náhradnom septembrovom termíne určenom riaditeľom školy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy
PaedDr. Štefan Gaman

Zástupkyne pre teoretické vyučovanie
Mgr. Darina Krčíková, štatutárny zástupca
Mgr. Jana Pernišová
Ing. Jana Sudrová

Zástupkyne pre praktické vyučovanie
Ing. Helena Beňačková
Ing. Alena Klingová

Kde nás nájdete?

Zobrazit